LeerMassageGeven.nl

Massage cursussen voor iedereen!

workshop koppel massage

Algemene Voorwaarden

 Artikel 1. Definities en werking
 a. Massage workshops en cursussen “LeerMassageGeven.nl”. Hierna te noemen LeerMassageGeven.nl
 b. Particulier: Natuurlijk persoon, die een cursus wil gaan volgen of daaromtrent inlichten vraagt.
 c. Cursist: Natuurlijk persoon, die een opleiding volgt.
 d. Cursus: Iedere opleiding, cursus en/of training, die onder welke naam dan ook door LeerMassageGeven.nl wordt gegeven.
 e. Kosten: De vergoeding c.q. de cursusprijs, die de cursist aan LeerMassageGeven.nl verschuldigd is voor het deelnemen aan de cursus.

 Artikel 2. Ter beschikking stelling van Algemene Voorwaarden
 LeerMassageGeven.nl geeft aan iedere particulier, die een overeenkomst als bedoeld in artikel 3 van deze algemene voorwaarden wenst te sluiten, een exemplaar van deze voorwaarden.
 
Artikel 3. Totstandkoming van overeenkomsten
 1. Een overeenkomst tot het volgen van een cursus tussen LeerMassageGeven.nl en een particulier komt uitsluitend tot stand door het invullen van aanmeldingsformulier voor de cursus door de betreffende particulier en de schriftelijke/ per e-mail bevestiging van LeerMassageGeven.nl aan de particulier, dat hij/zij tot de cursus is toegelaten.
 2. De schriftelijke/ per e-mail bevestiging door LeerMassageGeven.nl wordt geacht te hebben plaatsgevonden nadat een aanmeldingsformulier door LeerMassageGeven.nl is ontvangen.
 3. Een door LeerMassageGeven.nl gedaan (openbaar) aanbod tot aanmelding op c.q. volgen van een cursus d.m.v. een advertentie, een internetpagina, een folder, een zgn. open dag, of een aan een particulier gericht schrijven, kan alleen leiden tot een overeenkomst, indien aan het bepaalde in de eerste twee leden van dit artikel is voldaan.
 4. Indien voor een cursus of cursusdag onvoldoende belangstelling blijkt te bestaan, zulks uitsluitend ter beoordeling van LeerMassageGeven.nl, is LeerMassageGeven.nl gerechtigd om van het geven van de betreffende cursus of cursusdag af te zien, dan wel deze te combineren met een andere cursus of cursusdag. In geval de cursus niet doorgaat zal LeerMassageGeven.nl uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de cursus schriftelijk/per email de cursisten in kennis stellen.
 5. Indien LeerMassageGeven.nl kenbaar maakt de cursus of cursusdag te verschuiven, combineren of te laten vervallen, heeft de cursist het recht om, binnen 5 dagen na dagtekening van de mededeling, de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.
 6. Indien een cursus of cursusdag geen doorgang vindt wegens onvoldoende belangstelling, wordt de overeenkomst ontbonden d.m.v. een schriftelijke mededeling door LeerMassageGeven.nl, zonder dat op een der partijen nog enige verplichting rust.
 
Artikel 4. Gevolgen van de overeenkomst
 Indien een overeenkomst als bedoeld in artikel 3 (hierna te noemen: de overeenkomst) tot stand is gekomen, gelden de volgende financiële rechten en verplichtingen:
 a. De cursist is aan LeerMassageGeven.nl verschuldigd de kosten te voldoen op de wijze en tijdstippen als genoemd in deze prospectus en/of op bevestigingsbrief.
 b. Indien een cursist de overeenkomst wil ontbinden, kan deze dat met inachtneming van het bepaalde in sub c. van dit artikel.
 c. Een cursist kan de overeenkomst ontbinden zonder opgaaf van reden tot dertig dagen (een maand) voor de aanvang van de cursus. Indien de cursist de overeenkomst wil ontbinden binnen de gestelde termijn van dertig dagen (een maand) voor de aanvang van de cursus, zal de cursist € 50,- (per persoon) administratie- en annuleringskosten in rekening gebracht worden.
 d. Indien een cursist door omstandigheden hem/haar betreffende, waartoe te rekenen, maar niet daartoe beperkt, op medische gronden, niet in staat is de (gehele) cursus te volgen, is dat voor rekening en risico van de betreffende cursist.
 e. Indien de cursist na een overschrijding van de geldende betalingstermijn voor de kosten met meer dan veertien (14) dagen, het openstaande bedrag niet heeft voldaan is LeerMassageGeven.nl gerechtigd:
 1. Toegang tot het cursuslokaal te ontzeggen.
 2. De overeenkomst schriftelijk te ontbinden.
 3. Over te gaan tot incasso maatregelen.
 4. Extra (incasso)kosten door te berekenen aan de cursist.
 
Artikel 5. Aansprakelijkheid
 1. De cursist is gehouden zelf te onderzoeken of hij/zij de geestelijke of lichamelijke geschiktheid bezit en behoudt om de cursus te volgen. LeerMassageGeven.nl aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid. De cursist vrijwaart LeerMassageGeven.nl voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, medecursisten.
 2.LeerMassageGeven.nl aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de cursist of anderszins door de cursisten meegebrachte materialen gedurende de cursus of anderszins verblijf van de cursist in de (cursus)lokalen van LeerMassageGeven.nl of een van haar docenten.
 3.LeerMassageGeven.nl is niet aansprakelijk voor enig letsel, dat de cursist overkomt tijdens of in verband met het volgen van een cursus, tenzij er sprake is van opzet, of grove schuld van LeerMassageGeven.nl of een van haar docenten.
 
Artikel 6. Wijziging van Algemene voorwaarden
 LeerMassageGeven.nl is te allen tijde gerechtigd deze Algemene voorwaarden te wijzigen. De Algemene voorwaarden, zoals deze luiden op het moment voor de wijziging gelden voor de overeenkomsten, die op dat moment rechtsgeldig tot stand waren gekomen. Op latere overeenkomsten zijn dan de nieuwe Algemene voorwaarden van toepassing.

Team LeerMassageGeven.nl

 Rotterdam, maart 2019